Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual din Baza de Reparatii Nave Braila
Emblema finala sind 1.bmp Nava.bmp Baza.jpg
HomePagina de "RELAXARE"PrezentareStatutul S.P.P.C.dinB.R.N.Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.2Comitetul ExecutivPresedinteVicepresedinteTrezorierSecretarMembruMembruModel adeziuneModel de retragereGalerie fotoActivitateActiuni in instantaActiuni sindicaleBilanţ ContabilLegislatieLegiO.G.-uri si H.G.-uriOrdine ale ministrului M.A.I.Contracte, acorduri si regulamenteConventii intrnationalePregatire profesionalaPregatire specialitate MARINAContact

          b) declararea grevei de solidaritate cu sindicatele din federaţie sau confederaţie;

         c) participarea la manifestaţii de protest sau solidaritate organizate de sindicat, federaţii,confederaţii sau alte organizaţii sindicale;

       d) dezbaterea, analizarea şi hotărârea asupra altor probleme urgente care afectează interesele membrilor sindicatului.

ART.19

(1) Biroul Executiv al sindicatului este ales de Adunarea Generală prin vot secret pentru un mandat de 5 ani, pe baza candidaturilor depuse cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea Adunarii Generale, fiind necesară întrunirea a 50% + 1 din voturile celor prezenţi pentru fiecare candidat. Dacă se constată  lipsa de cvorum , se va face o nouă adunare în termen de maximum 10 zile lucratoare , adunarea fiind considerată statutară, în acest caz, indiferent de numărul celor prezenţi, hotărârea de alegere a noului B.EX. în acest caz luându-se cu jumătate plus unu din numărul celor prezenţi.

(2) Membrii de sindicat vor depune doar o singură candidatură pentru o singura funcţie în BEX.

 (3) În situaţia depunerii a mai multor candidaturi pe o funcţie este ales cel ce obţine cel mai mare număr de voturi  în condiţiile întrunite, prevăzute la aliniatul (1).

(4) Comitetul Executiv este format din 5  persoane alese  dintre membrii cu cel puţin un an în sindicat, cunoscute pentru  comportare ireproşabilă, calităţi organizatorice şi de luptător pentru interesele membrilor săi.              

(5) Revocarea din funcţie a unui membru din Biroului Executiv se va face la cererea scrisa a cel puţin 2/3 din membrii Biroului Executiv sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor de sindicat. Pentru a fi revocat este necesar acordul prin vot a cel puţin jumătate plus unu din numarul membrilor de sindicat.    

(6) În situaţia excepţională în care funcţia de preşedinte sau cele două funcţii de vicepreşedinte sunt vacantate din diferite motive se va proceda  la alegeri anticipate ale Biroului Executiv.

ART.20 

Nu pot fi aleşi în  funcţiile din Biroului Executiv membrii de sindicat ce se află în una din situaţiile:

          a) au fost condamnaţi pentru delicte de drept comun;

          b) sunt sub efectul unei sancţiuni prevăzute de prezentul statut;

          c) in urma unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile de natura penală;

          d) ocupă funcţii în conducerea unităţii.  

ART.21

(1) Biroul  Executiv al sindicatului va avea următoarea componenţă: un preşedinte, doi vicepreşedinţi, un secretar, un trezorier şi doi membri.        

 (2) Activitatea Biroului Executiv se desfăşoară în şedinţe lunare sau la solicitarea preşedintelui, hotărârile putând  fi luate cu cel puţin jumătate plus unu din voturile membrilor prezenţi ai biroului.

 ( 3) La sedintele lunare sau la solicitarea presedintelui este obligatorie prezenta.

 

 

ART.22

Atribuţiile  Biroului Executiv sunt:

       a) desfasoara activitati sindicale in interesul membrilor de sindicat si reprezinta SPPC din BRN Braila in relatiile cu tertii, avand obligatia sa apere interesele sindicatului.

        b)  asigură conducerea sindicatului pe perioada mandatului;

        c)  veghează la respectarea statutului;

        d)  reprezintă interesele membrilor săi  în faţa conducerii unităţii, organelor administraţiei publice, altor instituţii, autoritaţi judecătoreşti şi legslative la cererea scrisă a membrilor de sindicat;

        e)   primeşte, dezbate şi aprobă cererile de asistenţă juridică de la membrii de sindicat cărora le sunt încălcate interesele legitime;

      f)    analizează şi voteaza cererile de primire/retragere în/din  sindicat sau excluderea unor  membri , iar presedintele le aproba in urma hotararii BEX.  

       g)  veghează la punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale, asupra problemelor principale ale activităţii sindicatului;

        h)   solicită convocarea unor Adunări Generale extraordinare pentru rezolvarea unor probleme deosebite   care afectează interesele legitime ale membrilor de sindicat;

       i)    numeşte membrii delegaţi din partea sindicatului care vor face parte din comisia paritară conform art.6 alin(1)  litera b) din H.G. nr. 833 din 25 iulie 2007;

      j)    elaborează şi prezintă spre validare Adunarii Generale , proiectul  pentru modificarea statutului în conformitate cu interesele membrilor sindicatului şi legislaţiei în vigoare;

         k)   asigură administrarea patrimoniului sindical.

         l)   analizează, votează şi aprobă încheierea de contracte de prestări servicii cu terţi.

ART.23

(1) Preşedintele Biroului Executiv este şi preşedintele sindicatului.

(2) Preşedintele are următoarele atribuţii:

       a)  reprezintă SPPC din BRN Braila  in raport cu tertii, avand dreptul sa acorde imputerniciri generale sau speciale membrilor BEX. . cu privire la toate actele sau problemele de interes pentru sindicat si pentru membrii acestuia.

      b)  coordonează activitatea S.P.P.C. din B.R.N. Brăila şi a Biroului Executiv pentru aplicarea prevederilor statutului şi a hotărârilor Adunarii Generale;

         c)  prezintă declaraţii, puncte de vedere şi opinii în numele sindicatului;

         d)   prezidează şedinţele Biroului Executiv şi  a Adunărilor Generale;

         e)   îndeplineşte atribuţile corespunzătoare ordonatorului de credite;

       f)   stabileşte împreună cu B.EX . avocaţii sau persoanele care să reprezinte sindicatul, în litigiile având ca obiect respectarea drepturilor membrilor săi, precum şi onorariul acestora, în limitele convenite cu membrii Comitetului Executiv, prin hotărâre;

         g)   participă sau desemnează reprezentanţi la diferite activitaţi;

         h) semneaza documente de trezorerie si contabilitate si aproba cheltuielile curente;

        i) stabileste persoanele care vor fi observatori la examene ,comisii etc.

         j)  participă la şedinţele federaţiei sau confederaţiei la care este afiliat sindicatul;

ART.24

 Vicepreşedinţii sunt colaboratorii direcţi şi imediaţi ai preşedintelui Comitetului Executiv în îndeplinirea funcţiilor sale şi îl înlocuiesc pe acesta în orice situaţie de post vacant, absenţă sau boală, în ordinea stabilită de acesta prin decizie scrisa la inceputul mandatului. In lipsa presedintelui , inlocuitorul legal preia toate atributiile acestuia.

ART.25

Secretarul are următoarele atribuţii principale:

       a) pregăteşte şi afişează ordinea de zi pentru Adunarea Generală şi şedinţele Comitetului Executiv;

       b) întocmeşte procesele verbale ale evenimentelor prezentate la litera a) ale prezentului articol;

       c) eliberează adeverinţe, certificate, cu avizul preşedintelui sau inlocuitorului legal;

    d) răspunde de evidenţa membrilor sindicatului şi informează trezorierul si B.EX. cu privire la: înscrierea, mutarea, retragerea şi excluderea din sindicat;

       e) coordonează activităţile administrative ale sindicatului;

       f) organizează şi menţine legătura permanent cu mass media, precum şi cu alte sindicate/federatii/ confederatii sau alte entitati  cu care organizaţia sindicală are relaţii de colaborare;

       g) ţine evidenţa in registre speciale a  tuturor actelor primite sau eliberate de sindicat.

       h) primeşte cererile de primire sau de retragere din sindicat;

     i) informează în scris compartimentul financiar al unităţii cu privire la: înscrierile, retragerile şi excluderile din sindicat;

ART.26 

Trezorierul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

       a) colectează fondurile corespunzătoare cotizaţiilor membrilor ( direct sau pe statul de plată) şi celelalte venituri stabilite de regimul economic al acestui statut;

      b) informeză Biroul Executiv şi Adunarea Generală cu privire la situaţia fondurilor, precum şi la solicitarea oricărora dintre membrii săi,

      c) ţine contabilitatea ordonată şi corectă şi efectueză plăţi numai sub semnătura preşedintelui sau inlocuitorului legal in baza unei imputerniciri scrise si aprobate de Adunarea Generala;

      d) păstrează cu grijă valorile şi fondurile sindicatului şi realizează acele acte administrative care au legătură cu regimul economic al sindicatului;

       e) efectuează inventarul anual al tuturor bunurilor şi valorilor sindicatului, informând organele de conducere cu privire la situaţia acestora, în prima şedinţă ordinara;

       f) pregăteşte bugetul general de venituri şi cheltuieli al anului următor şi îl prezintă spre aprobare conform prevederilor legale, ale prezentului Statut şi regulamentelor interne;

      g) exercită orice atribuţie de administrare economică care îi poate fi atribuită de B.EX. sau care derivă din regimul economic al Sindicatului şi din acest Statut, precum şi orice alte atribuţii încredinţate în acest domeniu,

ART.27

(1) Comisia de cenzori este organul unic de control al activităţii economico-financiare a sindicatului şi este compusă dintr-un numar impar de  persoane, alese de Adunarea Generală pentru un mandat de  5 ani.

(2) Poate ocupa funcţia de cenzor orice persoană care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

a)      are studii superioare economice de specialitate sau cunostinţe contabile atestate prin acte;

b)     nu a fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, fals, înşelăciune, delapidare sau luare de mită sau alte infracţiuni de natură economică;

c)      nu este membru în organele de conducere ale altui sindicat sau a conducerii unităţii.

 (3) În situaţia în care nu sunt candidaturi pentru Comisia de cenzori sau comisia nu este completă, Biroul Executiv poate numi membrii comisiei de cenzori dintre membrii de sindicat care îndeplinesc condiţiile specificate, sau poate angaja persoane autorizate.

Art.28

 Comisia de cenzori are următoarele competenţe:

     a)     urmareşte realizarea anuală a bugetului de venituri si cheltuieli;

     b)     certifică anual, de regulă în luna ianuarie, bilanţul contabil şi contul rezultat în urma exerciţiului;

     c)      verifică, prin sondaj, gestiunea casieriei de la sediul sindicatului;

     d)     urmăreşte încasarea şi utilizarea cotizaţiilor membrilor şi a donaţiilor şi asigură respectarea prevederilor legale de către persoanele autorizate cu gestionarea resurselor financiare, necesare functionării sindicatului;

     e)     prezintă Adunarii Generale rapoarte anuale privind activitatea comisiei;

     f)      informează operativ  Biroul Executiv si preşedintele comitetului, ori de câte ori se constată deficienţe;

    g)     propune Adunarii Generale descărcarea de gestiune pentru perioada precedentă;

    h)     îndeplineşte alte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare.

Art.29

Modul de organizare si functionarea a Comisiei de cenzori, se va stabili prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat de Adunarea Generala.

 

 

Capitolul VII

RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI

 

ART.30

(1)    Pentru indeplinirea cu succes a sarcinilor sindicale, se pot acorda recompense membrilor de sindicat.

(2)    Sistemul de recompensare , modalitatea si cuantumul de acordare a acestora se stabileste in de catre Adunarea Generala  prin regulament, la propunerea B.EX.

ART.31

(1) Membrilor de sindicat li se pot aplica sanctiuni cu caracter sindical pentru:

       a) nerespectarea prevederilor statutului, a regulamentelor şi hotărârilor organelor de conducere;

       b) neîndeplinirea sarcinilor în calitate de membri de sindicat;

       c) nerespectarea disciplinei sindicale;

       d) interzicerea, limitarea sau obstrucţionarea activităţilor sindicale legitime;

      e) absenţa nemotivată repetată de la Adunările Generale (3 absenţe consecutive nejustificate dacă nu deleagă cel puțin un membru să îl reprezinte);

      f) participarea la diferite activităţi în numele sindicatului, fără  informarea organelor de conducere,  in cazul in care se lezeaza imaginea si interesul sindicatului;

       g) discreditarea sindicatului si a organelor de conducere în faţa terţilor sau in public.

       h) desfasurarea altor activitati in interesul altui sindicat .

     i ) furnizarea sau transmiterea de date, stabilite in cadrul organelor de conducere ale sindicatului, catre alte organizatii sindicale din acelasi sector de activitate sau catre terti.

(2) Sanctiuni  sindicale aplicabile membrilor de sindicat :

      a) atenţionarea verbală;

      b) atenţionarea scrisă;

      c)  suspendarea unor drepturi acordate de sindicat;

      d) suspendarea dreptului de vot pe o perioada de la o luna la 6 luni;

      e)  suspendarea dreptului  de a se inscrie si de a fi ales la urmatoarele alegeri ;

      f) revocarea din funcţiile de conducere;

      g) ridicarea calităţii de membru al sindicatului pe o perioadă de la 3 luni la un an;

     h) excluderea din sindicat.

       (3) Sancţiunule prevăzute de art.39 alin.(1) literele a), b), şi c) se aplică în baza hotărârii Biroului Executiv;

     (4) Sancţiunule prevăzute de art. 39 alin.(1) litera d) , e), f), g) si h)  se aplica in baza hotararii Adunarii Generale;

       (5) Toate sancţiunile vor fi comunicate în Adunarea Generală.

       (6 ) Orice sancţiune aplicată membrilor de sindicat, poate fi contestată la instanţa de judecată.

 

Capitolul VIII

EXERCITAREA MANDATULUI

 

  ART 32

(1)    Exercitarea mandatului de catre membri alesi in organele de conducere ale sindicatului se face:

a)       Prin suspendarea din activitatea profesionala;

b)      Concomitent cu desfasurarea activitatii profesionale;

c)       Dupa retragerea din activitatea profesionala.

 

(2)    Desfasurarea activitatii sindicale prin suspendarea din activitatea profesionala se realizeaza pentru membrii alesi in B.EX.

(3)    Politistii , membri de sindicat suspendati din activitate, conform alin. 1 lit.a) isi pastreaza calitatea de politisti si beneficiaza de drepturile prevazute de Statutul politistului;

(4)    Celelalte drepturi prevazute de lege pentru politisti se acorda prin structurile de specialitate din cadrul M.A.I, la solicitarea presedintelui sindicatului.

(5)    Pentru membrii din organele de conducere care desfasoara activitate sindicala concomitent cu activitatea profesionala se aplica dispozitii legale in vigoare.

(6)    Modul de remunerare/ recompensare  a membrilor din organele de conducere care desfasoara activitate sindicala dupa retragerea din activitatea profesionala,  va fi  stabilit  de  Adunarea  Generala.

 

 

 

Capitolul IX

DIVIZAREA, COMASAREA SAU DIZOLVAREA SINDICATULUI

 

ART.33

(1) În situaţia divizării sindicatului, patrimoniul acestuia se va evalua şi împărţi între organizaţiile rezultate, pe cale amiabilă, prin hotărâre a Adunării Generale , în funcţie de numărul membrilor de sindicat pe care îi reprezintă;

(2) Dacă nu este posibilă evaluarea şi împărţirea patrimoniului pe cale amiabilă , atunci se recurge la instanţă.

ART.34

(1) Comasarea sindicatului se hotărăşte de Adunarea Generală, cu majoritate simplă de voturi.   

(2) În vederea comasării, fiecare sindicat îşi inventariază cantitativ-valoric patrimoniul propriu iar inventarele se semnează de conducerile sindicatelor ce se comasează, după verificarea faptică a bunurilor respective.

ART.35

Dizolvarea Sindicatului poate fi hotărâtă de Adunarea Generală cu votul a 2/3 din numărul celor prezenţi. Numărul celor prezenţi trebuie să depaşească 50% + 1 din numărul total al membrilor de sindicat.

 

 

Capitolul X

DISPOZIŢII FINALE

 

ART.36

(1)    S.P.P.C. din B.R.N. Brăila are drept la publicatie proprie, site-uri, sigla ,sigiliu, ştampilă, insignă, drapel şi legitimaţii proprii.

(2)    Competenta stabilirii acestora, precum si modul de procurare, confectionare si gestionare apartin Adunarii Generale.

ART.37

(1) Prezentul statut va fi revizuit şi adaptat în conformitate cu legislaţia naţională şi internaţională, pe măsura adoptării şi ratificării acestora.       

(2)  Orice modificare la prezentul statut, se va face de Biroul Executiv, după aprobarea acestuia de către Adunarea Generală.

 

ART.38

Soluţionarea litigiilor dintre sindicat şi terţe persoane fizice sau juridice române este de competenţa instanţelor judecătoreşti române .

ART.39

Aderarea şi retragerea din alte structuri sindicale interne şi internaţionale se va face numai prin hotararea Adunării Generale, cu respectarea legilor interne şi internaţionale la care România este parte.

ART.40

(1)  Prezentul Statut are 40 (patruzeci)  articole şi a fost modificat, completat şi adoptat în forma stabilită de Comitetul Executiv al Sindicatului Poliţiştilor şi Personalului Contractual din Baza de Reparaţii Nave Brăila şi aprobată de  Adunarea  Generală în data de  16.12.2021, dată la care intră în vigoare - după îndeplinirea procedurii, prevăzute de Legea 62/2011 privind Dialogul social, actualizată.   

(2) Acesta a fost redactat în 2 (două) exemplare şi este semnat de către organele de conducere ale sindicatului.