Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual din Baza de Reparatii Nave Braila
Emblema finala sind 1.bmp Nava.bmp Baza.jpg
HomePagina de "RELAXARE"PrezentareStatutul S.P.P.C.dinB.R.N.Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.2Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.3Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.4Comitetul ExecutivPresedinteVicepresedinteTrezorierSecretarMembruMembruModel adeziuneModel de retragereGalerie fotoActivitateActiuni in instantaActiuni sindicaleBilanţ ContabilLegislatieLegiO.G.-uri si H.G.-uriOrdine ale ministrului M.A.I.Contracte, acorduri si regulamenteConventii intrnationalePregatire profesionalaPregatire specialitate MARINAContact
Art.15 Membrii de sindicat au următoarele obligaţii: a) să cunoască şi să respecte prevederile Statutului şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al sindicatului; b) să acţioneze pentru înfăptuirea rezoluţiilor şi hotărârilor organelor de conducere ale sindicatului adoptate statutar; c) să îndeplinească sarcinile sindicale ce le-au fost încredinţate de Comitetul Executiv ; d) să militeze şi să acţioneze pentru unitatea sindicală; e) să nu iniţieze acţiuni personale în numele sau contra sindicatului; f) să nu facă afirmatii fără acoperire sau să iniţieze acţiuni care au ca scop denigrarea şi compromiterea organizaţiei sindicale sau a reprezentanţilor aleşi; g) să se solidarizeze şi să participe activ la formele de luptă sindicală prevăzute de legislaţia în vigoare; h) să respecte principiul majorităţii, disciplina şi ierarhia sindicală; i) să-şi îndeplinească în totalitate şi la timp obligaţiile financiare faţă de sindicat; j) să nu fie membru al altui sindicat. Cpitolul V COTIZATIA, FONDURILE SI PATRIMONIUL SINDICATULUI. Art.16 Patrimoniul este indivizibil pe toată durata existenţei sindicatului. Disponibilităţile bănesti pot proveni din: a) cotizaţia care se reţine pe statul de plată şi reprezintă un procent de 0,9% din salariu brut. Cotizatia platita de membrii organizatei sindicale este deductibila din baza de calcul a impozitului pe venit, potrivit art. 24 din Legea nr. 62/2011, privind dialogul social, şi care este reţinută direct de pe ştatul de plată; b) donaţii din ţară şi străinatate; c) sume de bani provenite din activităţi ştiinţifice, culturale, economice, etc.; d) sponsorizari, mecenat, dobânzi, dividente, credite, etc. Art.17 Stabilirea şi modificarea cotizaţiei se face prin hotărâre a Adunării Generale, aceasta din urmă fiind şi singurul organism care poate să dispună şi asupra patrimoniului sindicatului . Art.18 Fondurile S.P.P.C. din B.R.N. Brăila vor fi folosite, în conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru: a) finantarea activitatilor organizatorice si administrative; b) achizitionarea de bunuri mobile si imobile; c) asistenta juridica pentru fapte in legatura cu serviciul si activitatea sindicala; d) finanţarea unor cursuri de formare sindicală, studii şi cercetări socio-profesionale, simpozioane, seminarii, colocvii de parteneriat social; e) finanţarea activităţilor cultural-artistice şi sportive; f) plăţi către organizaţii naţionale şi internaţionale la care s-a afiliat; g) niţierea de colecte în vederea ajutorări unor membri de sindicat aflaţi în situaţii de urgenţă; h) constituirea fondului de acţiune sindicală. Art.19(1) Patrimoniul Sindicatului se constituie din: a) mijloace băneşti constituite conform art.16; b) bunuri mobile şi imobile, care pot proveni din: achiziţii proprii, donaţii din partea persoanelor fizice şi juridice din ţară şi străinătate, alte surse potrivit prevederilor legale; (2) Patrimoniul iniţial al sindicatului este în valoare de 1.000 lei (RON). Cpitolul VI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI CONDUCERE SINDICATULUI Art.20(1) Organele de conducere ale sindicatului sunt Adunarea Generală şi Comitetul Executiv (2) Alte organe ale sindicatului sunt Comisia de Cenzori şi Comisiile de Specialitate . Art.21(1) Adunarea Generală este organul superior de conducere a sindicatului. (2) Aceasta poate fi : a) ordinară, care se convocă semestrial; b) extraordinară, ori de câte ori este nevoie, la cererea scrisă a cel puţin 1/3 din numărul membrilor de sindicat, 2/3 din numărul membrilor Comitetului Executiv sau la cererea preşedintelui, cu aprobarea Comitetului Executiv. (3) Ea este legal constituită în prezenţa a cel puţin jumatate plus unu din numarul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi a celor prezenţi.Dacă aceasta nu poate fi constituită din lipsă de cvorum , se va face o nouă convocare în termen de maximum 10 zile, adunarea fiind considerată statutară, în acest caz, indiferent de numărul celor prezenţi, hotărârile în acest caz luându-se cu jumătate plus unu din numărul celor prezenţi. (4) Pentru votarea modificrii statutului este necesar prezenţa a cel puţin jumtate plus unu din membrii de sindicat si votul a cel puţin jumtate plus unu dintre aceştia. (5) Convocarea Adunarii Generale va fi adusă la cunoştinţa membrilor săi în termen de 5 zile înainte de data adunării. În afişul de convocare se va trece ordinea de zi, data,ora şi locul desfăşurări acesteia. (6) Hotărârile votate devin obligatorii pentru toţi membrii sindicatului, indiferent dacă au fost prezenţi sau nu, ori dacă nu sunt de acord cu ele. (7) În cadrul Adunarii Generale pot fi invitate şi personae din conducerea unităţii sau unor compartimente cu răspundere în anumite domenii de interes pentru sindicat. Art.22(1) Atributele Adunarii Generale în sesiune ordinară sunt: a) adoptă măsuri de natură organizatorică; b) dezbate,analizează şi hotărăşte asupra problemelor principale ale activităţii sindicatului; c) alege prin vot dechis, odată la 4 ani, preşedintele, Comitetul Executiv şi comisia de cenzori, iar în caz de retragere, excludere sau revocare, înlocuirea acestora; d) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi aprobă descărcarea de gestiune; e) aprobă sau modifică statutul sindicatului; f) hotărăşte afilierea la sau retragerea din federaţii sau confederaţii sindicale; g) analizează şi propune cu privire la cererile de primire în sindicat sau excluderea unor membri; h) aprobă şi stabileşte modul de organizare şi procedura în cazul dizolvării şi lichidării sindicatului; i) revocarea unui membru din Comitetul Executiv a sindicatului în cazul când acesta nu şi-a îndeplinit corespunzător mandatul încredinţat. (2) Atributele Adunarii Generale în sesiune extraordinară sunt: a) declară conflictul de interes şi declanşarea grevei de avertisment; b) declararea grevei de solidaritate cu sindicatele din federaţie sau confederaţie; c) participarea la manifestaţii de protest sau solodaritate organizate de sindicat, federatii,confederatii sau alte organizaţii sindicale; d) dezbaterea, analizarea şi hotărârea asupra altor probleme urgente care afectează interesele membrilor sindicatului. Art.23(1) Comitetul Executiv al sindicatului este ales de Adunarea Generală prin vot deschis, pentru un mandat de 4 ani, pe baza candidaturilor depuse cu cel puţin 10 zile înaintea adunării, fiind necesară întrunirea a 50% + 1 din voturile celor prezenţi pentru fiecare candidat. (2) Membrii de sindicat vor depune doar o singură candidatură pentru o funcţie în comitet. (3) În situaţia depunerii a mai multor candidature pe o funcţie este ales cel ce obţine cel mai mare numr de voturi în condiţiile de întrunire prevzute la aliniatul (1). (4) Comitetul executiv este format din 5 7 persoane, dintre membrii cu cel puţin un an în sindicat, recunoscuţi pentru capacitate profesionala, comportare ireprosabilă, calităţi organizatorice şi de luptător pentru interesele membrilor săi. (5) Revocarea din functie e unui membru din Comitetul Executiv se va face la cererea a cel putin 2/3 din membrii Comitetului Executiv sau a cel puţin 1/3 din numrul membrilor de sindicat. Pentru a fi revocat este necesar acordul prin vot a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor de sindicat. Art.24 Nu pot fi aleşi în funcţiile din Comitetul Executiv membrii de sindicat ce se află în una din situaţiile: a) au fost condamnati pentru delicate de drept comun; b) sunt sub efectul unei sancţiuni prevăzute de prezentul statut; c) sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art.65 din Legea nr. 360/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare; d) sunt în curs de urmărire penală; e) ocupă funcţii de conducere profesională ce constau în: şef birou, şef serviciu, director adjunct, director şi loctiitorii acestora, precum şi functii similare acestora. Art.25(1) Comitetul Executiv al sindicatului va avea următoarea componenţă: un preşedinte, doi vicepreşedinţi, un secretar, un trezorier şi doi membri. (2) Activitatea Comitetului Executiv se desfăşoară în şedinţe lunare sau la solicitarea preşedintelui, hotărârile putând fi luate cu cel puţin jumătate plus unu din voturile membrilor comitetului prezenţi. Art.26 Atribuţiile Comitetului Executiv sunt: a) asigură conducerea sindicatului pe perioada mandatului; b) veghează la respectarea statutului; c) reprezintă interesele membrilor săi în faţa conducerii unităţii, organelor administraţiei publice, altor instituţii, autoritaţi judecătoreşti şi legslative; d) primeşte, dezbate şi aprobă cererile de asistenţă juridică de la membrii de sindicat cărora le sunt încălcate interesele legitime; e) primeşte cererile de primire sau de retragere din sindicat; f) veghează la punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale, asupra problemelor principale ale activităţii sindicatului; g) solicită convocarea unor adunări generale extraordinare pentru rezolvarea unor probleme deosebite care afectează interesele legitime ale membrilor de sindicat; h) numeste membrii delegati din partea sindicatului care vor face parte din comisia paritară conform art.6 alin(1) litera b) din H.G. nr. 833 din 25 iulie 2007; i) elaborează propuneri pentru modificarea statutului în conformitate cu interesele membrilor sindicatului şi legislaţiei în vigoare; j) asigură administrarea patrimoniului sindical. Art.27(1) Preşedintele Comitetului Executiv este şi preşedintele sindicatului. (2) Peşedintele are următoarele atribuţii: a) reprezintă interesele sindicatului şi a membrilor săi în faţa conducerii unităţii, a autoritaţilor statului, a federaţiei sau confederaţiei la care este afiliat; b) coordonează activitatea Comitetului Executiv pentru aplicarea prevederilor statutului şi a hotărârilor Adunarii Generale; c) prezintă declaraţii, puncte de vedere şi opinii în numele sindicatului; d) convoacă şi conduce şedinţele Comitetului Executiv şi adunările generale, participă la şedinţele federaţiei sau confederaţiei la care este afiliat sindicatul; e) îndeplineşte atribuţile corespunzătoare ordonatorului de credite; f) stabileşte împreună cu Comisia Juridică avocaţii sau persoanele care să reprezinte sindicatul, în litigiile având ca obiect respectarea drepturilor membrilor săi, precum şi onorariul acestora, în limitele convenite cu membrii comitetului executiv, prin hotărâre; g) participă sau desemnează reprezentanţi la diferite activitaţi; h) autorizează şi semnează documentele de trezorerie şi contabilitate; Art.28 Vicepreşedinţii sunt colaboratorii direcţi şi imediaţi ai preşedintelui Comitetului Executiv în îndeplinirea funcţiilor sale şi îl înlocuiesc pe acesta în orice situaţie de post vacant, absenţă sau boală, în ordinea stabilită de acesta.