Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual din Baza de Reparatii Nave Braila
Emblema finala sind 1.bmp Nava.bmp Baza.jpg
HomePagina de "RELAXARE"PrezentareStatutul S.P.P.C.dinB.R.N.Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.2Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.3Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.4Comitetul ExecutivPresedinteVicepresedinteTrezorierSecretarMembruMembruModel adeziuneModel de retragereGalerie fotoActivitateActiuni in instantaActiuni sindicaleBilanţ ContabilLegislatieLegiO.G.-uri si H.G.-uriOrdine ale ministrului M.A.I.Contracte, acorduri si regulamenteConventii intrnationalePregatire profesionalaPregatire specialitate MARINAContact
Art.29 Secretarul are următoarele atribuţii principale: a) pregăteşte şi afişează ordinea de zi pentru Adunarea Generală şi şedinţele Comitetului Executiv; b) întocmeşte procesele verbale ale evenimentelor prezentate la litera a) ale prezentului articol; c) eliberează adeverinţe, certificate, cu avizul preşedintelui; d) răspunde de evidenţa membrilor sindicatului şi informează trezorierul cu privire la: înscrierile, mutarea, retragerea şi excluderea din sindicat; e) coordonează activităţile administrative ale sindicatului; f) organizează şi menţine legătura permanent cu mass media, precum şi cu alte sindicate cu care organizaţia sindicală are relaţii de colaborare; g) ţine evidenţa tuturor actelor primite sau eliberate de sindicat. Art.30 Trezorierul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) colectează fondurile corespunzătoare cotizaţiilor membrilor ( direct sau pe ştatul de plată) şi celelalte venituri stabilite de regimul economic al acestui statut; b) informeză Comitetul Executiv şi Adunarea Generală cu privire la situaţia fondurilor, precum şi la solicitarea oricărora dintre membrii săi, c) ţine contabilitatea ordonată şi corectă şi efectueză plăţi numai sub semnătura preşedintelui; d) păstrează cu grijă valorile şi fondurile sindicatului şi realizează acele acte administrative care au legătură cu regimul economic al sindicatului; e) efectuează inventarul anual al tuturor bunurilor şi valorilor sindicatului, informând organele de conducere cu privire la situaţia acestora, în prima ordinară; f) pregăteşte bugetul general de venituri şi cheltuieli al anului următor şi îl prezintă spre aprobare conform prevederilor legale, ale prezentului Statut şi regulamentelor interne; g) exercită orice atribuţie de administrare economică care îi poate fi atribuită de organele de conducere centrale sau care derivă din regimul economic al Sindicatului şi din acest Statut, precum şi orice alte atribuţii încredinţate în acest domeniu, h) acordă ajutoarele stabilite în metodologia aferentă pe bază documentaţiei adunate şi analizate în Comitetului Executiv? Art.31(1) Comisia de cenzori este organul unic de control al activităţii economico-financiare a sindicatului şi este compusă din 3 persoane alese de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani. (2) Poate ocupa funcţia de cenzor orice persoană care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: a) are studii superioare economice de specialitate sau cunostinţe contabile atestate prin acte; b) nu a fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, fals, înşelăciune, delapidare sau luare de mită sau alte infracţiuni de natură economică; c) nu este membru în organele de conducere ale altui sindicat sau a conducerii unităţii. (3) În situaţia în care nu sunt candidaturi pentru Comisia de cenzori sau comisia nu este completă, Comitetul Executiv poate numi membrii comisiei de cenzori dintre membrii de sindicat care îndeplinesc condiţiile specificate, sau poate angaja persoane autorizate. Art.32 Comisia de cenzori are următoarele competenţe: a) urmareşte realizarea anuală a bugetului de venituri si cheltuieli; b) certifică anual, de regulă în luna ianuarie, bilanţul contabil şi contul rezultat în urma exerciţiului; c) verifică, prin sondaj, gestiunea casieriei de la sediul sindicatului; d) urmăreşte încasarea şi utilizarea cotizaţiilor membrilor şi a donaţiilor şi asigură respectarea prevederilor legale de către persoanele autorizate cu gestionarea resurselor financiare, necesare functionării sindicatului; e) prezintă Adunarii Generale rapoarte anuale privind activitatea comisiei; f) informează operativ comitetul executiv si preşedintele comitetului, ori de câte ori se constată deficienţe; g) propune Adunarii Generale descărcarea de gestiune pentru perioada precedentă; h) îndeplineşte alte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare. Art.33(1) Comisia juridică, de disciplină şi resurse umane este compusă din 3 persoane alese de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani. (2) Poate ocupa funcţia de şef al comisiei juridice, de disciplină şi resurse umane orice persoană care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: a) este licenţiat în drept; b) are probitate morală; c) nu a suferit nici o condamnare şi nici nu se află în curs de urmărire penală; d) nu este membru în organele de conducere ale altui sindicat sau a conducerii unităţii sau angajat în funcţia de jurist al unităţii. (3) Poate fi membru a comisiei juridice, de disciplină şi resurse umane orice persoană care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: a) are studii juridice sau administrative; a) are probitate morală; a) nu a suferit nici o condamnare şi nici nu se află în curs de urmărire penală; a) nu este membru în organele de conducere ale altui sindicat sau a conducerii unităţii.