Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual din Baza de Reparatii Nave Braila
Emblema finala sind 1.bmp Nava.bmp Baza.jpg
HomePagina de "RELAXARE"PrezentareStatutul S.P.P.C.dinB.R.N.Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.2Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.3Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.4Comitetul ExecutivPresedinteVicepresedinteTrezorierSecretarMembruMembruModel adeziuneModel de retragereGalerie fotoActivitateActiuni in instantaActiuni sindicaleBilanţ ContabilLegislatieLegiO.G.-uri si H.G.-uriOrdine ale ministrului M.A.I.Contracte, acorduri si regulamenteConventii intrnationalePregatire profesionalaPregatire specialitate MARINAContact
Art.34 Comisia juridică, de disciplină şi resurse umane, are următoarele competenţe: a) redactează modificarile de statut în caz de schimbare a componenţei Comitetului Executiv sau când alte situaţii impun acest lucru; b) verifică ca membrii Comitetului Executiv să nu se afle în situaţia de incompatibilitate cu aceste funcţii; c) verifică legalitatea deciziilor comitetului executive şi măsurilor de aplicare; d) verifică cererile de asistenţă juridică din partea membrilor de sindicat în cazurile în care constată ca drepturile acestora au fost încălcate prin abuzuri, acte ilegale sau netemeinice şi în litigii de muncă; e) asigură la cerere asistenţă membrilor sindicatului cercetaţi disciplinar; f) redactează Contractul Colectiv de Muncă a personalului contractual şi Acordul Privind Raporturile de Serviciu al poliţiştilor şi îl prezintă Comitetului Executiv; g) propune Comitetului Executiv angajarea unui avocat pentru apărarea membrilor care iniţiază acţiuni în instanţă pentru apararea drepturilor legitime încălcate în legătură cu serviciul; h) are rol de arbitru între membrii sindicali aflaţi în conflict de muncă, având obligaţia să depună toate diligenţele pentru rezolvarea situaţiei în favoarea celor mai numerosi; i) îndeplineşte alte atribuţii specifice conform legislaţiei în vigoare. Art.35(1) Comisia pentru probleme sociale, cultural sportive şi de recreere este compusă din 3 persoane alese de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani. (2) Poate ocupa funcţia de membru a acestei comisii orice persoană care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: a) are probitate morală; b) nu a suferit nici o condamnare şi nici nu se află în curs de urmărire penală; c) nu este membru în organele de conducere ale altui sindicat sau conducerii unităţii. Art.36 Comisia pentru probleme sociale, cultural sportive şi de recreere, are următoarele competenţe: a) verifică cererile de asistenţa socială din partea membrilor de sindicat; b) organizeză activităţi sportive sau asigură în limita bugetului sindicatului participarea la actiuni sportive, ale membrilor de sindicat, iniţiate de alte sindicate; c) sprijină activităţile culturale şi artistice la care participă membrii de sindicat; d) organizează activităţi de recreere şi în limita locurilor asigură bilete in staţiuni pentru membrii organizaţiei. Cpitolul VII RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI Art.37 Pentru membrii de sindicat care îşi îndeplinesc ireproşabil sarcinile sindicale, Comitetul Executiv poate aproba acordarea unor recompense? Art.38 Principalele fapte care constituie abateri de la activitatea sindicală sunt: a) nerespectarea prevederilor Statutului, a regulamentelor şi hotărârilor organelor de conducere; b) neîndeplinirea sarcinilor în calitate de membri de sindicat; c) nerespectarea disciplinei sindicale; d) interzicerea, limitarea sau obstrucţionarea activităţilor sindicale legitime; e) absenţa nemotivată repetată de la Adunările Generale (3 absenţe consecutive nejustificate); f) participarea la diferite activităţi în numele Sindicatului, fără înştiinţarea organelor de conducere; g) discreditarea sindicatului în faţa terţilor. Art.39(1) Membrilor Sindicatului le sunt aplicabile următoarele sancţiuni: a) atenţionarea verbală; b) atenţionarea scrisă; c) suspendarea acordării sprijinului şi a asistenţei sindicale pe o perioadă de pâna la 3 luni; d) suspendarea dreptului de vot pe o perioada determinată; e) ridicarea calităţii de membru al sindicatului pe o perioadă de la 3 luni la un an; f) excluderea din sindicat. (2) Sancţiunule prevăzute de art.39 alin.(1) literele a, b, şi c se aplică în baza hotărârii Comitetului Executiv; (3) Sancţiunule prevăzute de art. 39 alin.(1) literele cşi d operează de drept pentru cei care nu şi-au îndeplinit obligaţiile financiare faţă de organizaţie; (4) Sancţiunea prevăzută de art. 39 alin.(1) litera e) se dispune de către Comitetul Executiv cu 50% +1 din voturile membrilor comitetului; (5) Sancţiunea prevăzută de art. 39 alin.(1) litera f) se dispune de către Adunarea Generală la cu 50% +1 din voturile membrilor prezenţi la adunare; (6) Toate sancţiunile vor fi comunicate în Adunarea Generală. Art.40 Membrii de sindicat pot contesta sancţiunile aplicate, în termen de 15 de zile de la comunicarea acestora comisiei juridice, de disciplină şi resurse umane. Cpitolul VIII DIVIZAREA, COMASAREA SAU DIZOLVAREA SINDICATULUI Art.41(1) În situaţia divizării sindicatului, patrimoniul acestuia se va evalua şi împărţi între organizaţiile rezultate, pe cale amiabilă, prin hotărâre a Adunării Generale , în funcţie de numărul membrilor de sindicat pe care îi reprezintă; (2) Dacă nu este posibilă evaluarea şi împărţirea patrimoniului pe cale amiabilă atunci se recurge la instanţă. Art.42(1) Comasarea sindicatului se hotărăşte de Adunarea Generală, cu majoritate simplă de voturi; (2) În vederea comasării fiecare sindicat îşi inventariază cantitativ-valoric patrimoniul propriu iar inventarele se semnează de conducerile sindicatelor ce se comasează, după verificarea faptică a bunurilor respective. Art.43 Dizolvarea Sindicatului poate fi hotărâtă de Adunarea Generală cu votul a 2/3 din numărul celor prezenţi. Numărul celor prezenţi trebuie să depaşească 50% din numărul total al membrilor de sindicat. Cpitolul IX DISPOZIŢII FINALE Art.44 S.P.P.C. din B.R.N. Brăila are drept la sigiliu, ştampilă, insignă, drapel şi legitimaţii proprii Art.45(1) Prezentul statut va fi revizuit şi adaptat în conformitate cu legislaţia naţională şi internaţională, pe măsura adoptării şi ratificări acestora; (2) Orice modificare la prezentul statut, se va face de Comitetul Executiv, după aprobarea acestuia de către Adunarea Generală cu majoritatea absolută a membrilor. Art.46 Soluţionarea litigiilor dintre sindicat şi terţe personae fizice sau juridice române este de competenţa instanţelor judecătoreşti române . Art.47 Aderarea şi retragerea din alte structuri sindicale interne şi internaţionale se va face numai prin hotararea Adunării Generale, cu respectarea legilor interne si internationale la care Romania este parte. Art.48(1) Prezentul Statut are 48 (patruzecişiopt) articole şi a fost modificat, completat şi adoptat de Adunarea Generală din data de 27.07.2011, dată la care intră în vigoare - după îndeplinirea procedurii, prevăzute de Legea 62/2011. (2) Acesta a fost redactat în 2 (două) exemplare şi este semnat de către organele de conducere ale sindicatului.