Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual din Baza de Reparatii Nave Braila
Emblema finala sind 1.bmp Nava.bmp Baza.jpg
HomePagina de "RELAXARE"PrezentareStatutul S.P.P.C.dinB.R.N.Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.2Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.3Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.4Comitetul ExecutivPresedinteVicepresedinteTrezorierSecretarMembruMembruModel adeziuneModel de retragereGalerie fotoActivitateActiuni in instantaActiuni sindicaleBilanţ ContabilLegislatieLegiO.G.-uri si H.G.-uriOrdine ale ministrului M.A.I.Contracte, acorduri si regulamenteConventii intrnationalePregatire profesionalaPregatire specialitate MARINAContact

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

Art.1 Sindicatul Poliţiştilor şi Personalului Contractual din Baza de Reparaţii Nave Brăila s-a constituit în scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor săi, prevazute în legislaţia naţională, în tratatele, acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, în acordurile privind raporturile de serviciu ale poliţiştilor, contractele colective de muncă şi în legislaţia muncii existentă în domeniu.

Art.2 Sindicatul Poliţiştilor şi Personalului Contractual din Baza de Reparaţii Nave Brăila, denumit in continuare S.P.P.C. din B.R.N Brăila, este organizaţia formată din poliţişti, care îşi desfăşoară activitatea conform Legii 360/2002 privind Statutul politistului şi personal contractual, în cadrul Bazei de Reparaţii Nave Brăila, unitate subordonată Ministerului Administraţiei şi Internelor, constituit in temeiul dreptului de libera asociere prevazut de art. 9 si 37 din Constitutia Romaniei si functioneaza conform dispozitiilor Legii nr.62/2011 privind Dialogul social si a prezentului Statut.

Art.3 (1) S.P.P.C. din B.R.N Brăila este independent faţă de autorităţile publice, de partidele politice, de asociaţii şi diverse organizaţii sau culte, constituit pe principii de reprezentativitate, egalitate, solidaritate şi se subordonează numai legii.
(2) S.P.P.C. din B.R.N Brăila se poate afilia oricând la federaţii sau confederaţii sindicale de profil sau ramură.

Art.4 Sediul S.P.P.C. din B.R.N Braila este în mun. Brăila, jud. Brăila, str. Incinta Docuri nr.1, funcţionând la sediul Bazei de Reparaţii Nave Brăila, cu acordul şefului acesteia, în spaţiul asigurat conform legii.Cpitolul II
OBIECTIVELE SINDICATULUI


Art.5 Sindicatul apără drepturile poliţiştilor şi a personalului contractual din Baza de Reparaţii Nave Brăila, fără deosebire de naţionalitate, religie, sex, convingeri politice şi religioase, grade profesionale, categorii profesionale sau sociale.

Art.6 Sindicatul îşi propune să acţioneze pentru realizarea, în principal a următoarelor obiective:

a) garantarea şi apărarea în faţa conducerii unităţii, folosind mijloace de luptă sindicală, a drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor acesteia;
b) realizarea unei depline securităţi a muncii prin negocieri cu conducerea autorităţilor şi instituţiilor publice în scopul asigurării condiţiilor normale de muncă, a microclimatului în limitele admise de normele în vigoare, a dotării locurilor de muncă cu dispozitive specifice pentru prevenirea accidentelor şi imbolnăvirilor profesionale;
c) recuperarea, pentru toţi membrii sindicatului, a sumelor de bani reţinute în mod abuziv sau neacordate, impunerea respectării tuturor drepturilor membrilor sindicatului, prevăzute în dispoziţiile legale
d) participarea cu reprezentanti ai sindicatului in cadrul comisiilor de promovare si de examinare profesionala;
e) supravegherea respectării normelor privind sănătatea şi securitatea în muncă;
f) respectarea duratei zilei de muncă şi plata integrală a orelor de muncă efectuate peste programul de lucru obişnuit sau în zilele de repaus săptămânal, cât şi în timpul sărbătorilor legale, conform legislaţiei în vigoare;
g) acordarea de asistenţă juridică pentru cazurile în care sunt lezate drepturile membrilor;
h) asigurarea unei aprecieri obiective şi reale a activitaţii membrilor săi;
i) iniţierea şi desfăşurarea unor acţiuni menite să sporească eficienţa activitaţii profesionale;
j) consultarea de către conducerea profesională privind acordarea recompenselor morale, materiale şi financiare, promovarea şi folosirea cu eficienţă şi satisfacţie a potenţialului profesional al membrilor săi;
k) asigurarea protecţiei liderilor de sindicat şi delegaţilor sindicali, membrii Comitetului Executiv, atât pe durata mandatului lor cat şi după expirarea acestuia;
l) propunerea de iniţiative şi sugestii care întrunesc aspiraţiile membrilor săi, funcţionând ca organ cnosultativ pentru elaborarea actelor normative interne ale unităţii şi instituţiei, care privesc dreptuile membrilor sindicatului;
m) participarea prin reprezentanţi la negocierea şi încheierea acordului privind raporturile de serviciu pentru poliţiştii şi a contractului colectiv de muncă pentru personalul contractual;
n) apără interesele membrilor săi prin respectarea formelor prevazute în legislaţia în vigoare;
o) promovarea de relaţii cu organizatii similare nationale si internationale.

Art.7 Pentru realizarea scopului propus şi a obiectivelor enumerate, S.P.P.C. din B.R.N. Brăila va utiliza toate mijloacele de drept comun, precum şi formele de luptă sindicală prevazute de legislaţia în vigoare (cu exceptia grevei la funcţionarii publici cu statut special), recunoscute ca mijloace legitime de actiune a sindicatelor, în temeiul Constituţiei şi al celorlalte norme legale interne, precum şi în conformitate cu documentele internationale ratificate de Romania.Cpitolul III
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SINDICATULUI


Art.8 Drepturile Sindicatului sunt:
a) elaborarează statutul propriu şi regulamentul de organizare şi funcţionare;
b) alege liber reprezentanţii;
c) formulează programe proprii de acţiune;
d) dobândeşte în condiţiile legii,cu titlu gratuit sau cu titlu oneros orice fel de bunuri mobile şi imobile necesare realizării scopului şi obiectivelor stabilite prin statut;
e) organizează gestiunea şi activitatea;
f) primeşte informaţiile necesare în vederea apărării drepturilor membrilor săi;
g) se afiliază cu organizaţii similare interne şi internaţionale.

Art.9 Obligaţiile sindicatului sunt:
a) apără şi promovează interesele şi drepturile profesionale, sociale, economice, culturale şi sportive ale membrilor săi;
b) nu alege în organele de conducere persoane care execută pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-au folosit pentru savarsirea infracţiunii au comis în mod repetat abateri disciplinare sancţionate de organizaţia sindicală, sau persoane care deţin funcţii de conducere;
c) ţine evidenţa membrilor de sindicat, a încasărilor şi cheltuielilor de orice fel;
d) delegă membri care să-i reprezinte interesele la negocierile cu conducerile profesionale;
e) informează membrii, ori de câte ori este nevoie, despre activitatea sindicatului.Capitolul IV
DOBÂNDIREA ŞI ÎNCETAREA CALITĂȚII DE MEMBRU


Art.10 Pot dobândi calitatea de membru de sindicat poliţiştii şi personalul contractual din Baza de Reparaţii Nave Brăila, care aderă, pe baza liberului consimţământ la prezentul statut, completează o adeziune şi achită o cotizatie lunara.

Art.11 (1)Calitatea de membru al sindicatului se dobândeşte la data incasarii primei cotizatii virate catre organizatia sindicala.
(2)Nu pot dobandi calitatea de membru persoanele care prin natura functiei pe care o au se situeaza in pozitia de a fi in incompatibilitate cu interesele organizatiei sindicale.

Art.12 (1)Calitatea de membru al sindicatului încetează după cum urmează:
a) odată cu depunerea cererii de retragere din sindicat;
b) excludere, ca urmare a aplicării sancţiunii de către organele de conducere ale sindicatului;
c) în caz de deces;
d) dacă nu plăteşte cotizaţia timp de 3 luni consecutiv;
e) la ramânerea definitivă şi irevocabilă a unei hotarâri judecătoreşti, care atrage destituirea din structurile M.A.I., ori desfacerea contractului individual de muncă, pentru abateri disciplinare, în cazul personalului contractual;
f) ocuparea unei funcţii ce-l face incompatibil cu calitatea de membru de sindicat;
g) în cazul încetării raporturilor de activitate cu Baza de Reparaţii Nave Brăila;
h) la dizolvarea sindicatului.
(2) Persoanelor excluse sau retrase din sindicat li se poate aproba o nouă reânscriere, după un termen de un an de la eveniment şi după analizarea fiecărei situaţii în parte în cadrul organelor de conducere ale sindicatului şi validarea hotărârii C.Ex. în Adunarea Generală.
(3) Persoanele care au pierdut calitatea de membru al sindicatului nu au nici un drept asupra patrimoniului sindicatului şi nici nu pot solicita restituirea sumelor depuse drept cotizaţie sau a sumelor şi bunurilor donate. Aceştia trebuie să-şi achite cotizaţia către sindicat până la data pierderii efective a calităţii de membru.

Art.13 Orice persoană care sprijină obiectivele S.P.P.C. din B.R.N. Brăila şi care nu are sau nu poate avea calitatea de membru de drept, poate obţine calitatea de membru simpatizant. Membrii simpatizanţi nu au drept de vot şi nu pot deţine funcţii în cadrul organizaţiei sindicale. Calitatea de membru simpatizant poate fi refuzată prin hotararea Comitetul Executiv.


Capitolul IV
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR DE SINDICAT

Art.14 Membrii de sindicat au următoarele drepturi:
a) sa aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale sindicatului; fiecare membru are dreptul să candideze pentru o singură funcţie;
b) de a fi aleşi ca membrii ai comisiei de cenzori şi celelalte comisii aprobate de adunarea generală;
c) să participe la activitatea sindicală, prezentând propuneri şi sugestii, să-şi susţină punctele de vedere înaintea forului de decizie a sindicatului;
d) de a fi susţinuţi, apăraţi şi reprezentaţi de sindicat faţă de orice persoană juridică sau fizică care le încalcă drepturile profesionale sau interesele legitime;
e) sa beneficieze de sprijinul şi protecţia organizaţiei contra oricărui abuz sau limitări exercitate din cauza sau în legatură cu activitatea lor sindicală;
f) de a hotărî asupra modului în care vor fi folosite fondurile sindicatului;
g) să fie informaţi şi consultaţi asupra întregii activităţi a sindicatului;
h) să beneficieze de toate avantajele pe care organizaţia le va dobândi sau stabili în favoarea membrilor săi ;
i) să renunţe la calitatea de membru al sindicatului, fără a avea obligaţia de a-şi motiva decizia.