Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual din Baza de Reparatii Nave Braila
Emblema finala sind 1.bmp Nava.bmp Baza.jpg
HomePagina de "RELAXARE"PrezentareStatutul S.P.P.C.dinB.R.N.Statutul S.P.P.C.dinB.R.N. pg.2Comitetul ExecutivPresedinteVicepresedinteTrezorierSecretarMembruMembruModel adeziuneModel de retragereGalerie fotoActivitateActiuni in instantaActiuni sindicaleBilanţ ContabilLegislatieLegiO.G.-uri si H.G.-uriOrdine ale ministrului M.A.I.Contracte, acorduri si regulamenteConventii intrnationalePregatire profesionalaPregatire specialitate MARINAContact
Capitolul II
Capitolul I
DENUMIREA, SCOPUL ŞI SEDIUL
 
ART.1 
Sindicatul Poliţiştilor şi Personalului Contractual din Baza de Reparaţii Nave Brăila s-a constituit în scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi, prevăzute în legislaţia naţională, în tratatele, acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, în acordurile privind raporturile de serviciu ale poliţiştilor, contractele colective de muncă şi în legislaţia muncii existentă în domeniu.
 ART.2
 (1) Sindicatul Poliţiştilor şi Personalului Contractual din Baza de Reparaţii Nave Brăila, denumit in continuare S.P.P.C. din B.R.N Brăila, este organizaţia formată din poliţişti activi , care îşi desfăşoară activitatea conform Statutul poliţistului,  actualizat, personal contractual activi , care îşi desfăşoară activitatea conform  Contractului  colectiv de muncă la nivel MAI şi Contractului colectiv la nivel de unitate , Codul muncii ,  în cadrul Bazei de Reparaţii Nave Brăila, unitate subordonată Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, politisti retrasi din activitate ( pensionari ) si personal contractual retrasi din activitate( pensionari ), constituit în temeiul dreptului de libera asociere prevazut de art. 9 şi   40 din Constituţia Romaniei şi a legilor în vigoare.
(2) Existenţa şi funcţionarea S.P.P.C. din B.R.N Brăila   sunt reglementate prin statut şi regulamente de organizare şi funcţionare şi a  Legii nr.62/2011 privind Dialogul social, actualizată.
  ART.3
 (1) S.P.P.C. din B.R.N Brăila este independent faţă de autorităţile publice, de partidele politice, de asociaţii şi diverse organizaţii sau culte, constituit pe principii de reprezentativitate, egalitate, solidaritate şi se subordonează numai legii.
 (2) S.P.P.C. din B.R.N Brăila se poate afilia oricând la federaţii sau confederaţii sindicale  naţionale sau internaţionale.
 ART.4
 Sediul S.P.P.C. din B.R.N Braila este în mun. Brăila, jud. Brăila, str. Incinta Docuri nr.1, funcţionând la sediul Bazei de Reparaţii Nave Brăila, în spaţiul asigurat de conducerea Bazei de Reparaţii Nave Brăila conform legii.
 
  
 
Capitolul II
OBIECTIVELE SINDICATULUI
 
 ART.5 
Sindicatul apără drepturile membrilor sai, fără deosebire de naţionalitate, religie, sex, convingeri politice, grade profesionale, categorii profesionale sau sociale.
 ART.6
 Sindicatul îşi propune să acţioneze pentru realizarea, în principal a următoarelor obiective:
        a) garantarea şi apărarea drepturilor în faţa  angajatorului, folosind mijloace de luptă sindicală, a drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor acestuia;
        b) realizarea unei depline securităţi  a muncii prin negocieri cu conducerea unităţii şi MAI în scopul asigurării condiţiilor normale de muncă, a microclimatului în limitele admise de normele în vigoare, a dotării locurilor de muncă cu dispozitive specifice pentru  prevenirea accidentelor şi imbolnăvirilor profesionale;
        c)concentrarea fortelor in vederea respectarii si obtinerii unor drepturi in ceea ce priveste conditiile de munca, salarizarea, protectie sociala, etc.
        d) participarea cu reprezentanţi ai sindicatului în cadrul comisiilor de promovare şi de examinare profesională;
         f) respectarea programului de lucru,plata integrala a muncii suplimentare,a orelor prestate in zilele de repaus saptamanal, sarbatori legale si in celelalte zile in care , in conformitate cu reglementarile in vigoare , nu se lucreaza.
         g) acordarea de asistenţă juridică pentru cazurile în care sunt incalcate drepturile membrilor;
         h) asigurarea unei aprecieri obiective şi reale a activitaţii membrilor săi;
        i)organizarea sau participarea la cursuri de formare si instruire, in scopul ridicarii nivelului profesional, cultural, social si sportiv al membrilor  sai si inaintarea de propuneri administratiei pentru organizarea unor cursuri, conferinte sau studii de specialitate in folosul membrilor, cu referire la activitatea profesionala si sindicala a acestorta.
       j) consultarea de către angajator privind acordarea recompenselor morale, materiale şi financiare, promovarea şi folosirea cu eficienţă şi satisfacţie a potenţialului profesional al membrilor săi;
       k) asigurarea protecţiei liderilor de sindicat şi delegaţilor sindicali, membrii Biroului Executiv, atât pe durata mandatului lor cat şi după expirarea acestuia;
          l) propunerea de iniţiative şi sugestii care întrunesc aspiraţiile membrilor săi, funcţionând ca organ consultativ pentru elaborarea actelor normative interne ale unităţii şi instituţiei, care privesc dreptuile membrilor sindicatului;
         m) negocierea şi încheierea acordului privind raporturile de serviciu pentru poliţiştii şi a contractului colectiv de muncă pentru personalul contractual la nivel de unitate;
          n) apără interesele membrilor săi prin respectarea normelor prevazute în legislaţia în vigoare;
     o) promovarea si dezvoltarea relaţiilor de colaborare si parteneriat cu organizaţii similare naţionale şi internaţionale.      
 ART.7
 Pentru realizarea scopului propus şi a obiectivelor enumerate, S.P.P.C. din B.R.N. Brăila  va utiliza toate mijloacele de drept comun, precum şi formele de luptă sindicală prevazute de legislaţia în vigoare (cu excepţia grevei la funcţionarii publici cu statut special), recunoscute ca mijloace legitime de acţiune a sindicatelor, în temeiul Constituţiei şi al celorlalte norme legale interne, precum şi în conformitate cu documentele internaţionale ratificate de România.
 
 
Capitolul III
DOBÂNDIREA ŞI ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU
 
 ART.8 
(1) Pot dobândi calitatea de membru de sindicat poliţiştii şi personalul contractual din Baza de Reparaţii Nave Brăila sau fosti membri, actuali pensionari, care aderă, pe baza liberului consimţământ la statutul sindicatului ,  prin completearea unei cereri care se depune personal, la sediul sindicatului ,este semnata de presedinte dupa aprobarea BEX şi achită o cotizaţie lunară. Aceasta se semnează atât olograf cât şi în clar, cu nume şi prenume, conform cu cartea de identitate, şi primeşte dată  certă prin semnarea şi înregistrarea acesteia.
 (2) Calitatea de membru al sindicatului se dobândeşte la data încasării primei cotizaţii virate către organizaţia sindicală.
(3) Nu pot dobândi calitatea de membru  persoanele care prin natura funcţiei pe care o au se situează în poziţia de a fi în incompatibilitate cu interesele organizaţiei sindicale , și cele cărora le este interzis prin lege.
(4) Persoana care a avut calitatea de membru de sindicat la data pensionării sau a pierdut calitatea  de poliţist sau personal contractual, din motive neinputabile acestora, poate rămâne membru de sindicat , dacă solicită în scris şi achită cotizaţia lunară. Membrii de sindicat din aceasta categorie beneficiaza de toate avantajele,facilitatile si conventiile incheiate de sindicat cu societati comerciale ,O.N.G etc. si pot participa la toate activitatile ,evenimentele organizate de sindicat.Deasemeni pot fi reprezentati  doar in litigii privind drepturi de munca pentru perioada in care au fost activi.
ART.9
(1) Calitatea de membru al sindicatului încetează după cum urmează:
a) după depunerea cererii de retragere din sindicat. Cererea se depune, personal, la sediul sindicatului. Aceasta se semnează atât olograf cât şi în clar, cu nume şi prenume, conform cu cartea de identitate, şi primeşte dată  certă prin semnarea şi înregistrarea acesteia.
  b) la data adoptarii hotararii de excludere din sindicat
  c) în caz de deces ;
  d) dacă nu plăteşte cotizaţia timp de 3 luni consecutiv;
  e) la rămânerea definitivă şi irevocabilă a unei hotărâri judecătoreşti, care atrage destituirea din structurile M.A.I., ori desfacerea contractului individual de muncă, pentru abateri disciplinare, în cazul personalului contractual;
  f) ocuparea unei funcţii care il face incompatibil cu calitatea de membru de sindicat;
  g) odată cu pensionarea, în condiţiile legii, dacă nu completează cererea de menţinere a calităţii de membru de sindicat.
   h) la dizolvarea sindicatului;
 (2) Persoanelor excluse sau retrase din sindicat li se poate aproba o nouă reinscriere, după un termen de minim un an calendaristic  de la excludere sau retragere, cu aprobarea Adunarii Generale.
(3) Persoanele care au pierdut calitatea de membru al sindicatului nu au nici un drept asupra patrimoniului sindicatului şi nici nu pot solicita restituirea sumelor depuse drept cotizaţie sau a sumelor şi bunurilor donate. Aceştia trebuie să-şi achite cotizaţia către sindicat până la data pierderii efective a calităţii de membru. Deasemeni la retragerea din sindicat  pierd toate facilitatile si beneficiile dobandite  ca membru in cadrul organizatiei  si trebuie sa predea toate documentele ,cardurile,legitimatiile etc. primite de la sindicat.
(4) Nu pot dobândi calitatea de membru de sindicat persoanele care au acţionat sau acţionează cu reacredinţă împotriva organizaţiei sindicale si care aduc atingere imaginii, onoarei si reputatiei sindicatului sau a membrilor sai
(5) Cererile  de înscriere sau retragere se depun personal la sediul sindicatului, secretarului sindicatului. Acesta instiinteaza presedintele sau inlocuitorul legal de aceasta cerere pentru a fi supusa la vot in B.E.X.
 (6) Orice persoană care sprijină obiectivele S.P.P.C. din B.R.N. Brăila  şi care nu are sau nu poate avea calitatea de membru de drept, poate obţine calitatea de membru simpatizant. Membrii simpatizanţi nu au drept de vot şi nu pot deţine funcţii în cadrul organizaţiei sindicale. Calitatea de membru simpatizant poate fi refuzată prin hotarărea BEX.
 
Capitolul IV
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR DE SINDICAT
 
ART.10 
Membrii de sindicat au următoarele drepturi:
        a) sa aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale sindicatului; fiecare membru are dreptul să candideze pentru o singură funcţie;
         b) de a fi aleşi ca membrii ai comisiei de cenzori;
       c)  să participe la activitatea sindicală, prezentând propuneri şi sugestii, să-şi susţină punctele de vedere in Adunarea Generala a sindicatului;
        d) sa fie sprijiniti de organizatia sindicala in vederea apararii drepturilor profesionale si  intereselor legitime, prin toate mijloacele legale
        e) să beneficieze de sprijinul şi protecţia organizaţiei sindicale contra oricărui abuz sau limitări exercitate din cauza sau în legatură cu activitatea lor sindicală;
         f)  să fie informaţi şi consultaţi asupra întregii activităţi a sindicatului;       
     g) să beneficieze de toate avantajele pe care organizaţia sindicala le va dobândi sau stabili în favoarea membrilor săi ;
         h) să renunţe la calitatea de membru al sindicatului, fără a avea obligaţia de a-şi motiva decizia conform legilor in vigoare.
       
ART.11
Membrii de sindicat au următoarele obligaţii:
       a) să cunoască şi să respecte prevederile statutului , regulamentelor şi hotărârilor adoptate de organele de conducerea  ale sindicatului;
       b) să acţioneze pentru înfăptuirea rezoluţiilor şi hotărârilor organelor de conducere ale sindicatului adoptate statutar;
          c) să îndeplinească sarcinile sindicale ce le-au fost încredinţate de Biroul Executiv ;
          d) să militeze şi să acţioneze pentru unitatea sindicală;
          e) să nu iniţieze acţiuni personale în numele sau contra sindicatului;
       f) să nu facă afirmaţii fără acoperire sau să iniţieze acţiuni care au ca scop denigrarea şi compromiterea organizaţiei sindicale sau a reprezentanţilor aleşi;
          g) să se solidarizeze şi să participe activ la formele de luptă sindicală prevăzute de legislaţia în vigoare;
          h) să respecte principiul majorităţii, disciplina şi ierarhia sindicală;
          i)  să-şi îndeplinească în totalitate şi la timp obligaţiile financiare faţă de sindicat;
          k) să cunoască programul de actiune al sindicatului şi să contribuie activ la realizarea acestuia.
          l) să delege reprezentarea sa altui membru în situaţia în care nu poate participa la întruniri.
         m) sa participe activ la toate actiunile initiate de catre sindicat cu respectarea legislatiei in vigoare.
 
 
Capitolul V
COTIZAŢIA, FONDURILE ŞI PATRIMONIUL SINDICATULUI
 
 ART.12 
(1)      Cotizatia lunara platita de membrii de sindicatului poate fi de pana la 1%  din venitul brut realizat, stabilita in conformitate cu prevederile legii.
(2)      Stabilirea exacta a procentului si modificarea cotizatiei se face prin hotararea Adunarii Generale.
(3)      Cotizaţia achitată plătită de membrii organizaţei sindicale este deductibilă din baza de calcul a impozitului pe venit, conform prevederiloe legale.
(4)      Cotizatia va fi achitata prin retinerea pe statul de plata al salariatilor de catre compartimentul financiar al unitatii ,precum si pe alte cai legale. Cuantumul cotizatiei pentru membrii de sindicat retrasi din activitatea profesionala se va stabili in cadrul Adunarii Generale.
ART.13 
(1)    Fondurile S.P.P.C. din B.R.N. Brăila  se constituie din:
         a)       Cotizatii;
         b)      Donatii, sponsorizari;
         c)       Orice alte surse legale de venit.
(2) Fondurile S.P.P.C. din B.R.N. Brăila  vor fi folosite, cu aprobarea Adunarii Generale, în conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru:
         a) finanţarea activităţilor organizatorice şi administrative;
      b) pentru eventuala remunerare a  membrii organelor de conducere care sunt suspendati sau retrasi din activitatea sindicala.
         c) asistentă juridică pentru fapte în legătura cu serviciul şi activitatea sindicală;
        d) organizarea si desfasurarea unor cursuri de pregatire si calificare profesionala, cursuri de formare sindicala, studii si cercetari socio-profesionale, seminarii, simpozioane, colocvii de parteneriet social;
         e) organizarea  si sprijinirea materiala  si  financiara a activitatiilor cultural –artistice si sportive;
         f)  plăţi către organizaţii naţionale şi internaţionale la care sindicatul  este afiliat;
         h) constituirea fondului de acţiune sindicală si greva;
         i) editarea şi tipărirea de publicatii proprii sau materiale promoţionale;
         j) recompensarea membrilor de sindicat care s-au evidentiat in cadrul actiunilor sindicale.
         k) desfasurarea altor activitati, in conditiile legii, stabilite de Adunarea Generala
 
 ART.14
(1) Patrimoniul sindicatului este indivizibil pe toată durata existenţei sindicatului si se constituie din:
         a) mijloace băneşti;
      b) bunuri mobile şi imobile, care pot proveni din: achiziţii proprii, donaţii şi sponsorizări, alte surse potrivit prevederilor legale.       
(2) Patrimoniul iniţial al S.P.P.C. din B.R.N. Brăila  este în valoare de 1.000 lei .
( 3) Adunarea Generala este singura in masura sa dispuna asupra patrimoniului.
 
ART 15
(1)    Politica financiara a sindicatului intra in competenta BEX si se aproba de catre Adunarea Generala.
(2)    Cotizatiile membrilor vor fi colectate de. BEX , prin compartimentul financiar al unitatii;
(3)    Toate fondurile banesti, bunuri mobile si imobile ale sindicatului sunt proprietatea sindicatului.
(4)    Controlul activitatii financiare proprii a sindicatului se realizeaza prin Comisia de cenzori, care se aporoba si functioneaza potrivit Regulamentului aprobat de Adunarea Generala.
 
 
Capitolul VI
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI CONDUCEREA SINDICATULUI
 
ART.16
(1)    Organele de conducere ale sindicatului sunt :
         a)       Adunarea Generală
         b)      Biroul Executiv.
(2) In cadrul organizatiei functioneaza Comisia de Cenzori
(3)Modul de organizare si functionare al acestora se va stabili prin regulamente proprii, apobate de Adunarea Generala.
ART.17
(1) Adunarea Generală este organul superior de conducere a sindicatului.
(2) Aceasta poate fi :
            a) ordinară, care se convocă semestrial;
        b) extraordinară, ori de câte ori este nevoie, la cererea scrisă a cel puţin 1/3 din numărul membrilor de sindicat, 2/3 din numărul membrilor Biroului Executiv sau la cererea preşedintelui, cu aprobarea Comitetului Executiv.
(3) Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a cel puţin jumatate plus unu din numarul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi a celor prezenţi. Dacă aceasta nu poate fi constituită din lipsă de cvorum , se va face o nouă convocare în termen de maximum 10 zile lucratoare , adunarea fiind considerată statutară, în acest caz, indiferent de numărul celor prezenţi, hotărârile în acest caz luându-se cu jumătate plus unu din numărul celor prezenţi.
(4) Pentru votarea modificării statutului este necesara prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membrii de sindicat şi votul a cel puţin jumatate plus unu dintre cei prezenţi. Dacă se constată  lipsa de cvorum , se va face o nouă adunare în termen de maximum 10 zile lucratoare , adunarea fiind considerată statutară, în acest caz, indiferent de numărul celor prezenţi, hotărârea de modificare a statutului în acest caz luându-se cu jumătate plus unu din numărul celor prezenţi.
 (5) Convocarea Adunarii Generale va fi adusă la cunoştinţa membrilor săi în termen de 5 zile lucrătoare înainte de data adunării. În afişul de convocare se va trece ordinea de zi, data,ora şi locul desfăşurări acesteia. In situatie de stare de urgenta  sau alerta exprimarea votului se poate face prin completarea unui tabel centralizat.
(6) Hotărârile votate de Adunarea Generala devin obligatorii pentru toţi membrii sindicatului.
(7) În cadrul Adunarii Generale pot fi invitate şi persoane din conducerea unităţii sau unor compartimente cu răspundere în anumite domenii de interes pentru sindicat.
ART.18
(1) Atributele Adunarii Generale în sesiune ordinară sunt:
          a) adoptă măsuri de natură organizatorică;
          b) dezbate,analizează şi hotărăşte asupra problemelor principale ale activităţii sindicatului;
         c) alege prin vot secret, o dată la 5 ani, preşedintele, si membrii Biroul Executiv şi comisia de cenzori,  iar în caz de retragere, excludere sau revocare, înlocuirea acestora;
          d) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi aprobă descărcarea de gestiune;
          e) aprobă si modifica statutul sindicatului;
          f)  hotărăşte afilierea la sau retragerea din federaţii sau confederaţii sindicale/fundatii;
          g) aprobă şi stabileşte modul de organizare şi procedura în cazul dizolvării şi lichidării sindicatului;
         h)               revocarea unui membru din Biroul Executiv a sindicatului în cazul când acesta nu şi-a îndeplinit corespunzător mandatul încredinţat.
          i) desfiintarea sindicatului
          j) aproba regulamentele de functionare ale SPPC si a comisiei de cenzori
          k) aproba raportul de activitate al sindicatului si a comisiei de cenzori
          l) stabileste cunatumul cotizatiei
          m) adopta Regulamentul de organizare si functionare al BEX.
(2) Atributele Adunarii Generale în sesiune extraordinară sunt:
          a) declară conflictul de interes şi declanşarea grevei de avertisment;